Brendon Gordon Architects
Appleford Residence
2015